תחומי מומחיות – משקיעים כשירים

לקוחות כשירים

למפרט פמילי אופיס מגייסת לקרנות המובילות בארץ ובעולם ומנהלת נכסים של משקיעים ומשקיעות כשירים בלבד.

משקיע כשיר יכול להיחשף להשקעות ללא תשקיף וללא מגבלת 35 הניצעים.

הגדרת משקיע כשיר: ההגדרה מיהו משקיע כשיר נקבעת ע”י הרשות לניירות ערך, הגדרה שמשתנה מפעם לפעם. השינוי המשמעותי האחרון נרשם בשנת 2016, אז התאפשר לראשונה ללקוחות נוספים להצטרף לחוג “המשקיעים הכשירים“.

התיקון שנכנס לתוקפו במרץ 2016 כלל מספר הקלות להגדרה, ביניהן ביטול קריטריונים שמצריכים ניסיון או מומחיות בשוק ההון, ביטול ההתייחסות למספר מינימלי של עסקאות, הפחתת סף הנכסים הנזילים מ-12 מיליון ל-8 מיליון שקל ואפשרות למבחן משולב עם הכנסות.

מיהו משקיע כשיר?

משקיע כשיר (Accredited Investor) הוא אדם פרטי או חברה, שמנהלים סכומים בהיקף גבוה ועומדים באחד משלשת המבחנים שהעמידה רשות לני”ע:

מבחן שווי הנכסים: השווי הכולל של הנכסים הנזילים הינו 8.1 מיליון ש"ח לפחות

מבחן גובה ההכנסה: סך ההכנסות האישיות עומדות על 1.2 מיליון ש”ח או 1.8 מיליון ש”ח כהכנסה משפחתית.

המבחן המשולב: השווי הכולל של הנכסים הנזילים הינו 5 מיליון שקלים +  600,000 שקל הכנסה אישית או 5 מיליון שקל בנכסים נזילים + 900,000 שקל הכנסה של התא המשפחתי.


לכבוד:
למפרט פמילי אופיס בע"מ
על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה, אני, החתום מטה,
מאשר בזאת כי הנני משקיע הנמנה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968- (להלן: "משקיע כשיר" ו-"החוק").
הריני לאשר:
1. אני מודע למשמעות היותי משקיע כשיר, וכי אני מסכים לכך לצורך קבלת הצעת רכישת ניירות ערך בקרנות;
2. ידוע לי כי במועד הצטרפותי להשקעה כמשקיע כשיר, יהיה עלי להמציא אסמכתא מתאימה לתמיכה בהצהרתי זו;
3. במקרה שיחול שינוי כלשהו ביחס לעמידתי באילו מהתנאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, אביא עובדה זו לידיעתכם מיד עם קרות השינוי כאמור;
* נכסים נזילים מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה;
** תא משפחתי יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר;

תודה שנרשמת לניוזלטר שלנו.

כדי לא לפספס אף הזדמנות להשקעה
כדאי לבדוק את טאב ה-Promotions שלך מדי פעם ואפילו להעביר את המייל ל-Inbox

מבטיחים לא לשלוח ספאם!